Algemene Voorwaarden Galerie Borchgreve, internetgalerie en  kunstuitleen, gevestigd te Nuenen. Ingeschreven in het handelsregister onder nr. 50583964.

Deze algemene voorwaarden sluiten aan op en vormen een geheel met  de Toelichting bij uitleen en verkoop van kunstwerken. Galerie Borchgreve versie 1.10.2010

Artikel 1 Algemeen

1.1 Indeze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1.a Galerie Borchgreve; de verhuurder, uitlener of  verkoper,  gevestigd te Nuenen.

1.1.b Klant: de (potentiële) klant van zaken en/ of diensten, dit kan zowel een privé persoon als een rechtspersoon zijn.

1.1.c Overeenkomst: de overeenkomst zoals beschreven in artikel 2.2 van de Algemene Voorwaarden.

1.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op alle uitleen-en verkoopovereenkomsten waarbij tegen de onderstaande voorwaarden door Galerie Borchgreve aan de klant, kunstwerken worden uitgeleend, verhuurd of verkocht.

1.3 Indien een bepaling(en) van deze Algemene Voorwaarden nietig is (zijn) of vernietigd wordt (worden), zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Galerie Borchgreve en de klant zullen dan in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/ worden genomen.

Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Al hetgeen Galerie Borchgreve  aan mogelijkheden biedt tot leen en/of koop van werken, is een uitnodiging aan de klant tot het doen van een aanbod. Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat de klant een aanbod heeft gedaan en Galerie Borchgreve dat heeft aanvaard.

2.2 De overeenkomst tussen Galerie Borchgreve  en de klant komt tot stand doordat de klant per email, per brief of mondeling Galerie Borchgreve heeft benaderd om kunstwerken te tonen en daarna een bestelling heeft geplaatst. De klant ontvangt van Galerie Borchgreve  een orderbevestiging met de details van hetgeen geleend, gehuurd of gekocht is, of gaat worden.   

 2.3 In veel gevallen zal de factuur tevens dienst doen als orderbevestiging. De orderbevestiging/factuur vermeldt in ieder geval de volgende informatie:

- De naam van het kunstwerk, of als dit niet bekend is een nadere omschrijving van het kunstwerk.

- De naam van de kunstenaar die het werk gemaakt heeft, behoudens als deze niet bekend is.

- Of het betreft: directe aankoop ; huurkoop; kunst sparen of kunst huren. 

- De koopprijs c.q.  het uitleentarief.

2.4 De administratie van Galerie Borchgreve geldt behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant en Galerie Borchgreve  verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Galerie Borchgreve  verrichte leveringen. Galerie Borchgreve  erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de algemene voorwaarden erkent de klant dit eveneens.

2.5 Indien de klant en Galerie Borchgreve  overeenkomen dat de klant nog andere diensten van Galerie Borchgreve zal afnemen zullen deze afspraken via een separate overeenkomst geregeld worden. Ook als door beide partijen wordt besloten om af te wijken van de algemene voorwaarden, zal dit via een separate overeenkomst schriftelijk of via e-mail geregeld worden.

Artikel 3 Prijzen/ tarieven en betaling

3.1 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in euro en hetzij inclusief omzetbelasting (BTW)  hetzij zonder BTW (margeregeling), exclusief eventuele bezorgkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Alle facturen zullen bij directe aankoop door de klant worden betaald voorafgaand of bij de bezorging, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij huurkoop zal de factuur betreffende de aanbetaling van 25 %  van de koopsom worden betaald voorafgaand of bij de bezorging. De overige 12 maandelijkse termijnen worden geïnd op basis van een automatische incasso, ingaande 1 maand na  de aflevering.

3.3 In het geval dat de betalingstermijn(en) wordt overschreden, is Galerie Borchgreve gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur of vanaf de vervaldata van de maandelijkse termijnen, een rente van 1% per maand aan de klant in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.

3.4 Indien de klant ook na het versturen van de herinnering niet, niet volledig of niet vóór de in de herinnering gestelde uiterste datum van betaling heeft betaald, heeft Galerie Borchgreve het recht om haar buitengerechtelijke (incasso-) kosten aan de klant in rekening te brengen. De klant is tevens gehouden tot betaling van daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten, voor zover een eventuele proceskostenveroordeling op een lager bedrag uitkomt.

3.5 Bij niet nakoming door de Cliënt van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is Galerie Borchgreve gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten.

Artikel 4 Levering/ leveringstermijnen

4.1 Leveringen vinden  plaats binnen Nederland tenzij op de website van Galerie Borchgreve anders is aangegeven . Galerie Borchgreve verzorgt zelf op afspraak het tonen en de eventuele aflevering van werken zoals omschreven op de website (zieToelichting bij uitleen en verkoop van kunstwerken. Galerie Borchgreve  10-10-2010).  

4.2.Bij uitzondering kan daarbij een afspraak worden gemaakt de werken na aankoop later af te leveren, bijvoorbeeld indien ze opnieuw dienen te worden ingelijst. De levertijd bedraagt in die gevallen normaal gesproken maximaal 14 dagen.

4.3 De kunstwerken van Galerie Borchgreve zijn ingelijst en hebben nieuwe dan wel gebruikte lijsten in goede staat. Bij sommige lijsten uit de kunstuitleen kan sprake zijn van lichte gebruiksporen. In die gevallen is daarmee bij de vaststelling van de waarde rekening gehouden. Bij de aflevering als omschreven onder 4.1 dient de klant samen met de medewerker van Galerie Borchgreve het werk grondig te inspecteren op  gebreken. Zijn er geen bijzonderheden dan zal ingeval van aankoop de koper / huurkoper ervoor tekenen het kunstwerk te hebben ontvangen in goede staat.. Indien sprake is van uitleen, wordt bij 1e aflevering  na inspectie op kenmerken en gebreken een acceptatiestatus opgesteld, inhoudende een korte notitie over de staat van het kunstwerk, lijst of glas. Eventuele bijzonderheden worden hierin genoteerd. Ingeval het  kunstwerk later wordt omgeruild of ingeleverd zal het worden vergeleken met deze acceptatiestatus.

Artikel 5 Overmacht en/ of bijzondere omstandigheden

5.1 Galerie Borchgreve is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

5.2 Omstandigheden in de zin van artikel 5.1 zijn onder andere een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet tijdig leveren door leveranciers.

 onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 6 Uitleen /verhuur van kunstwerken

6.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, bedraagt de huur of  uitleenperiode van een kunstwerk 12 maanden.

6.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, heeft de klant gedurende de uitleenperiode het recht de kunstwerken te kopen.

6.3 De kunstwerken worden door Galerie Borchgreve alleen uitgeleend nadat de klant kennis heeft genomen van zowel de Toelichting bij uitleen en verkoop van kunstwerken. Galerie Borchgreve  16-8-2010 als de onderhavige Algemene Voorwaarden en hiermee akkoord is gegaan

6.4. De klant dient bij  aangaan van een leen- of huurovereenkomst ter legitimatie een geldig Nederlands identiteit bewijs te tonen, alsmede in te stemmen met een automatische incasso terzake betaling van  de maandelijkse maandbedragen; de klant stemt ermee in dat Galerie Borchgreve een  kopie maakt van het legitimatiebewijs.

6.5 De klant dient zorgvuldig met de kunstwerken om te gaan tijdens de uitleenperiode. De kunstwerken mogen niet in de directe omgeving van een warmtebron of vochtige plaats worden geplaatst en dienen zoveel mogelijk te worden beschermd tegen direct zonlicht, alsmede via een deugdelijk ophangsysteem te worden bevestigd.

6.6 Het is verboden de kunstwerken te (doen) reproduceren, elders ten toon te stellen of aan derden in huur c.q. bruikleen te geven.

6.7 Bij beëindiging van de huur  of uitleenperiode maakt  Galerie Borchgreve een afspraak met de klant om het kunstwerk op te halen. Indien de klant aan het einde van de huur of uitleenperiode  niet in staat is  tot overdracht   (b.v. door vakantie) dient hij minimaal twee weken voor de aanvang van de periode van verhinderd zijn contact op te nemen met Galerie Borchgreve. Indien de klant niet in staat is om  binnen 6 weken na afloop van de uitleenperiode een afspraak te maken om het kunstwerk op te halen, dan wel indien klant ondanks herhaalde verzoeken niet meewerkt aan het ophalen van het werk binnen 6 weken na afloop van de uitleenperiode, is Galerie Borchgreve gerechtigd tot het vorderen van de volledige waarde van het werk, zoals aangegeven op de orderbevestiging/factuur en het werk als verkocht te beschouwen.

6.8 Bij het ophalen of wisselen van kunstwerken wordt de staat van het kunstwerk vergeleken met deze acceptatiestatus als omschreven in 6.5  Indien sprake is van beschadiging dan komen de kosten van herstel voor rekening van huurder (zie hierna onder aansprakelijkheid).

6.9 Huurder/lener dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om  de eigendomsrechten van Galerie Borchgreve veilig te stellen. Indien derden beslag willen leggen  op de uitgeleende of verhuurde zaken of daarop rechten willen doen gelden, dan is huurder/lener verplicht deze derden in kennis te stellen waar de eigendomsrechten berusten. Voorts zal huurder/lener terstond Galerie Borchgreve daarvan terstond  in kennis te stellen. 

6.10 Ingeval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling , faillissement of schuldsanering ten laste van huurder/lener staat het Galerie Borchgreve  vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen of te annuleren, zonder enige verplichting tot  enige schadevergoeding of schadeloosstelling, hoe dan ook genaamd. De vorderingen op huurder/lener zijn in dat geval 2 weken voorda

6.11 Bij aanstaande verhuizing dient huurder/lener Galerie Borchgreve  tijdig in kennis te stellen van het nieuwe adres, uiterlijk 1 maand voordat de verhuizing plaatsvindt

Artikel 7. Verkoop van kunstwerken  

7.1. Galerie Borchgreve toont werken via internet maar  is geen webshop waar directe online kunstverkoop plaatsvindt.  Klanten krijgen vrijblijvend vooraf geselecteerde kunstwerken in het echt te zien voordat zij een  besluit nemen over eventuele aankoop. Daarom vallen de activiteiten van Galerie Borchgreve niet onder de Wet Koop op Afstand en het daarin opgenomen herroepingsbeginsel.  

7.2 Ingeval koper  na  aankoop het kunstwerk toch vindt tegenvallen, kan hij  binnen 7 dagen Galerie Borchgreve  schriftelijk vragen  de koopovereenkomst  te ontbinden.  Galerie Borchgreve zal dan het werk komen ophalen voor een  vergoeding gelijk aan de omruilservice . De klant ontvangt bij het ophalen een tegoedbon ter waarde van de al betaalde koopsom,  minus de kosten van de omruilservice. De klant kan de tegoedbon besteden voor aankopen bij Galerie Borchgreve. 

7.3. Indien de koper die  conform het bepaalde in 7.2 ontbinding vraagt,  de koopsom nog niet geheel/deels heeft betaald, dan zal Galerie Borchgreve  de gevraagde ontbinding verlenen onder voorwaarde dat eerst de betaling alsnog volledig  wordt voldaan. 

7.4. Bij  kunstwerken met een aankoopwaarde van meer dan 300 euro kan op verzoek  een schriftelijke huurkoopovereenkomst worden aangegaan. Bij huurkoop berusten de eigendomsrechten van kunstwerken bij Galerie Borchgreve  tot de laatste termijn is voldaan.  Zolang de eigendomsrechten berusten bij Galerie Borchgreve is de klant aansprakelijk voor schade ontstaan in de periode dat hij daarover beschikte. Zie ook onder aansprakelijkheid

Artikel 8 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

8.1 De klant dient alle eventuele  intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Galerie Borchgreve geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren..

Artikel 9 Persoonsgegevens

9.1 Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant en voor interne administratieve doeleinden.

9.2 Tenzij de klant heeft aangegeven dat de klant hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van Galerie Borchgreve, welke zal worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Galerie Borchgreve. De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

9.3 De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Galerie Borchgreve over de persoon van de klant worden opgenomen in het bestand van Galerie Borchgreve. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

Artikel 10 Garantie 

10.1 Galerie Borchgreve garandeert de echtheid van de door haar geleverde kunstwerken. 

10.2 Indien naar het redelijke oordeel van de Galerie genoegzaam is aangetoond dat het kunstwerk toch niet echt lijkt of is,  heeft de koper uitsluitend recht op restitutie van de voor het kunstwerk betaalde koopprijs,-zonder enige vergoeding voor eventuele gederfde rente of anderszins – tegen gelijktijdige teruggave van het kunstwerk aan Galerie Borchgreve.

10.3 Het kunstwerk dient in dezelfde staat te zijn als waarin het zich bevond ten tijde van de levering van het kunstwerk. Door restitutie van de koopprijs zal Galerie Borchgreve jegens de koper ter zake van zijn verplichtingen volledig zijn gekweten. 

10.4 Indien bij verhuur/uitleen naar het redelijke oordeel van  Galerie Borchgreve genoegzaam is aangetoond dat het kunstwerk niet echt is,  heeft huurder/lener in dat geval uitsluitend recht op restitutie van betaalde maandbedragen inclusief het opgebouwde spaartegoed. 

10.5 De garantie is uitsluitend geldig ten opzichte van koper,  tot  1 jaar na aankoop/aanvang huur of zoveel korter dan dat koper  het kunstwerk aan derden heeft doorverkocht. Galerie Borchgreve is niet aansprakelijk voor andere schade welke hiervan mogelijkerwijs het gevolg is.

Artikel 11. Aansprakelijkheid  

11.1  huurder/lener is aansprakelijk voor schade aan het kunstwerk tijdens de periode dat het in zijn bezit is. Schade dient altijd schriftelijk te worden gemeld.  Reparatie- of herstelwerkzaamheden zoals vervanging van glasplaat, herstellen van lijst e.d. dienen te allen tijde te worden uitgevoerd door of via tussenkomst van Galerie Borchgreve. 

11.2 huurder/lener  is aansprakelijk voor vermissing of verloren gaan van het kunstwerk. Bij inbraak of brand dient binnen 24 uur aangifte te worden gedaan bij de politie. Daarnaast is  huurder / lener verplicht zo spoedig mogelijk Galerie Borchgreve in kennis te stellen; hierbij dient ook een kopie van de aangifte te worden ingeleverd.

11.3 Galerie Borchgreve heeft haar kunstwerken verzekerd met een eigen risico van 250 euro per gebeurtenis. In voorkomend geval zal  lener/huurder dit eigen risico aan Galerie Borchgreve vergoeden.  Blijkt de schade voor Borchgreve hoger, bijvoorbeeld omdat de verzekering niet overgaat tot uitkering, dan is huurder/lener gehouden de volledige waarde van de kunstwerken  te vergoeden. 

11.4 Huurder/lener is gerechtigd zelf een verzekering af te sluiten ter dekking van voornoemde risico’s

Artikel 12. Diversen

12.1  Indien door Galerie Borchgreve gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden wordt toegestaan , laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Galerie Borchgreve deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.

Artikel 13 Toepasselijke recht en geschillenregeling

13.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Galerie Borchgreve is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Geschillen tussen Galerie Borchgreve en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse Rechter.