A. Algemeen

A1. Kunstwerken lenen of kopen op basis van een afbeelding op een website, zonder ze in het echt te hebben gezien, lijkt ons meestal niet verstandig. Galerie Borchgreve toont daarom vrijblijvend ten huize van belangstellenden de kunstwerken die vooraf -via de website-  geselecteerd zijn. Dit gebeurt uiteraard op afspraak. Deze bezorgservice (of  “zicht”service) bieden we aan voor geheel Nederland, met uitzondering van de Wadden, tenzij de reiskosten meer bedragen dan 10 % bedragen van de aankoopwaarde. In die gevallen wordt een andere oplossing gezocht om het werk te tonen.

A2. Kunstuitleen vindt plaats op basis van een overeenkomst welke Galerie Borchgreve met de klant  aangaat. Vereist is een deugdelijk legitimatiebewijs.

A3. Overeenkomsten worden aangegaan met rechtspersonen en natuurlijke personen van 18 jaar of ouder, van wie geen vermoeden aanwezig is, dat zij de belangen van de kunstuitleen zouden kunnen schaden.

A4. Kunstuitleen is mogelijk indien de aankoopwaarde van de werken hoger is dan 250 euro. De betaling van maandbedragen of kwartaalbedragen geschiedt via automatische incasso.

A5. Alle kunstwerken zijn te huur, tenzij de prijzen voor kunst sparen en kunst huren op de website niet zijn ingevuld.

  

B. Kunstuitleen aan particulieren

B1. Klanten kunnen kiezen tussen kunst sparen of kunst huren. In beide gevallen bedraagt de uitleentermijn 1 jaar. De klant kan kunstwerken tot 2 keer per jaar omruilen en heeft in dit jaar het 1e recht van aankoop. Indien  het kunstwerk niet voor derden is gereserveerd, wordt – tenzij huurder/lener anders aangeeft-  na 1 jaar de verhuur of uitleen stilzwijgend verlengd met een opzegtermijn van 1 maand.

B2. Bij kunst sparen bestaat het maandbedrag uit 4 % van de aankoopwaarde van het kunstwerk en is sprake van een leengedeelte (0,5 %) en een spaargedeelte (3,5 %). Het spaargedeelte wordt door ons voor de klant gereserveerd. Het spaartegoed dat de klant aldus opbouwt kan hij/zij besteden voor latere aankoop van het gehuurde kunstwerk of de aankoop van andere werken bij Galerie Borchgreve.   Bij tijdelijke of definitieve beëindiging van de overeenkomst blijft het spaargedeelte gedurende maximaal 3 jaar ter beschikking staan van de klant. 

B3. Bij kunst huren bestaat het maandbedrag voor kunst huren uit 1,5 % berekend over de aankoopwaarde van het kunstwerk; er wordt  in dat geval geen spaartegoed opgebouwd.  

C. Kunst verkoop aan particulieren.

C1. Tijdens bepaalde acties of actiemaanden kan Galerie Borchgreve  kunstwaardebonnen of andere kortingen geven. Indien daarvan sprake is wordt dat op de homepage duidelijk vermeld. Kunstwaardebonnen worden op naam verstrekt en zijn niet uitwisselbaar; Het is niet mogelijk per kunstwerk meer dan één waardebon in te wisselen. De kunstwaardebonnen zijn in principe geldig tot 1 jaar na afgifte.

C2. De hiergenoemde kunstwaardebonnen en andere eventuele kortingen zijn alleen van toepassing op verkopen die tot stand zijn gekomen via de onderhavige website en nadrukkelijk niet op verkopen die plaatsvinden via veilingsites als marktplaats, ebay e.d.

C3. Bij huurkoop via de website is sprake van koop met een aanbetaling van 25% en een renteloze restantbetaling in 12 maandelijkse termijnen. Na betaling van de laatste termijn is de koop definitief.

 C.4. Koper kan binnen 7 dagen na aankoop aan Galerie Borchgreve vragen de koop te ontbinden. Koper krijgt in dat geval een tegoedbon te besteden bij Galerie Borchgreve. Voor ophalen van het werk geldt het tarief van de omruilservice.    

C.5 Bij aankoop van een of meerdere werken met een (totale) aankoopwaarde van/boven € 495,  is de (persoonlijke) bezorging gratis, tenzij de afstand zodanig is dat de reiskosten meer bedragen dan 10% van de aankoopwaarde; In alle overige gevallen wordt in overleg een bijdrage in de reiskosten gevraagd.         

D. Kunstuitleen aan bedrijven

D1. Bedrijven kunnen  m.b.t. een kunstcollectie kiezen uit kunst huren of kunst sparen tegen  gereduceerd tarief.

D2. De maandbedragen zijn exclusief kosten voor inrichting en ophangen en inclusief 1 x expositie op  locatie en 1x  wisselen van de collectie in 12 maanden. Galerie Borchgreve kan separaat offreren voor de inrichting en het ophangen van de collectie.

D3. Bij kunst sparen bestaat het maandbedrag uit 4 % van de aankoopwaarde van de kunstcollectie. Er is sprake van een leenvergoeding van 0,25 %, de klant bouwt dus maandelijks 3,75 % spaartegoed op. Het spaartegoed wordt door ons voor de klant gereserveerd. Deze kan het besteden voor latere aankoop van de gehuurde kunstwerken of de aankoop van andere werken bij Galerie Borchgreve.

D4. Spaartegoeden  kunnen uitsluitend worden besteed aan kunstwerken waarover Galerie Borchgreve kan beschikken en kunnen niet voor andere doeleinden worden gebruikt of teruggevorderd/teruggestort.   

D5. Bij kunst huren bestaat het maandbedrag (bij eenheden vanaf circa 5 werken) uit 1,25 % van de aankoopwaarde van de kunstwerken. Er wordt in dat geval geen spaartegoed opgebouwd.

E. Kunstverkoop aan bedrijven

E1. Directe aankoop.                  

E2. Bij huurkoop  is sprake van koop met een aanbetaling van 25% en een renteloze restantbetaling in 12 maandelijkse termijnen. Na betaling van de laatste termijn is de koop definitief.

F. Bezorg- en omruilservice bij particulieren

F1. Voor de  bezorgservice vragen wij een afstandgerelateerde bijdrage in de reiskosten, groot  € 0,19  per km (vice versa). Bij aankoop van een werk is de bezorgservice gratis. 

F2. Ingeval van kunstuitleen bestaat de mogelijkheid kunstwerken te wisselen. Voor deze omruilservice vragen wij een afstandgerelateerde bijdrage in de reiskosten, groot  € 0,19 ct. per km (v.v.) en daarnaast een voorrijdtarief van € 17,50. Op afspraak kan een klant zelf werk(en) komen omruilen.

F3. Bij ophalen van werken na afloop van de huur geldt een tarief gelijk aan de omruilservice. 

F4. Omruilen in het eerste jaar kan als regel tegen kunstwerken in (ongeveer) dezelfde of hogere prijsklasse. Het kan dientengevolge leiden tot aanpassing van de gesloten overeenkomst en de maandelijks verschuldigde bedragen.

F5. De omruilservice geldt voor alle gevallen waarin kunstwerken zijn verhuurd, tenzij bij die verhuur een voorbehoud is gemaakt of andere condities zijn afgesproken

G. Aansprakelijkheid

G1. Huurder/lener is aansprakelijk voor schade aan het kunstwerk tijdens de huur of leenperiode. Schade dient altijd schriftelijk (e-mail/brief) te worden gemeld.   

G2. Huurder/lener is aansprakelijk voor vermissing of verloren gaan van het kunstwerk. Bij inbraak of brand dient binnen 24 uur aangifte te worden gedaan bij de politie.  

G3. Huurder/lener is gerechtigd een verzekering af te sluiten tot dekking van voornoemde risico’s.                   

G4. Echtheidsgarantie. Galerie Borchgreve garandeert voor 100 % de echtheid van de door haar geleverde kunstwerken. Blijkt toch aantoonbaar sprake van ernstige twijfel over de echtheid, dan krijgen koper en huurder hun geld uiteraard terug. Zie ook de algemene voorwaarden.

H. Bijzondere bepalingen

H1. Huurder/lener dient zorgvuldig met de kunstwerken om te gaan tijdens de uitleenperiode. Voorkom zoveel mogelijk direct zonlicht, vocht of hitte  en zorg voor deugdelijke ophanging.                                   

H2. Op verhuur of verkoop van kunstwerken zijn van toepassing de algemene voorwaarden welke hier zijn weergegeven.

H.3 Privacy Reglement. Via het contactformulier  worden NAW gegevens en eventuele andere gegevens gevraagd van potentiële klanten. Deze gegevens worden gebruikt c.q.  administratief verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van uw wensen (bestellingen) of de opzet van een uitleenbestand.

Galerie Borchgreve zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren .